Ordenances i Reglaments

print pdf

ORDENANCES FISCALS

Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles - IBI.

Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques - IAE.

Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica – IVTM.

Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres – ICIO:

Ordenança fiscal número 5, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans – IIVTNU

Ordenança fiscal número 6, reguladora de contribucions especials.

Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa del servei de cementiri municipal.

Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa del servei de clavegueram.

Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d’aquests. residus.

Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per prestació dels serveis d'intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl.

Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per expedició de llicències de segregació. 

Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa d’elements constructius tancats per aprofitament especial, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendats, paravents i altres instal·lacions semblants, voladissos damunt la via pública o que sobresurten de la línia de la façana.

Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer.

Ordenança fiscal número 15, reguladora del servei d'abastiment d'aigua.

Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Ordenança fiscal número 17, reguladora de taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic.

Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues.

Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la prestació d'activitats esportives.

Ordenança fiscal número 20, reguladora de la prestació del servei de bàscula pública.

Ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per la prestació dels servei de veu pública.

Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per l’entrada al cinema “Victòria”.

Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per als certàmens firals de l’Ajuntament del Perelló.

Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per retirada i immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, desplaçament i custodia de vehicles.

Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per serveis Junta Pericial de Cadastre.

Ordenança fiscal número 27, reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar d’infants municipal “La Cadernera”

Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'escola de música municipal del Perelló.

Ordenança número 32, reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres.

Ordenança número 35, reguladora del preu públic per la utilització privativa de material de l’Ajuntament del Perelló.

Ordenança número 36, reguladora del preu públic per l'assistència als casals d'estiu i de nadal de l'Ajuntament del Perelló.

Ordenança número 39, reguladora del preu públic per l’extracció d’aigua no tractada del pou del barranc.

Ordenança número 40, reguladora de la taxa per la utilització de la Deixalleria municipal.

 

ORDENANCES NO FISCALS

Ordenança de Policia i Bon Govern.

Ordenança reguladora de circulació en vies urbanes.

Ordenança reguladora de la senyalització específica a la via pública i altres indrets d’establiments comercials i turístics del Perelló i del preu públic que se’n deriva.

Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.

Ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.

 

REGLAMENTS

Reglament del servei de proveïment domiciliari d'aigua potable de l'Ajuntament del Perelló.

Reglament del servei municipal de clavegueram.

Reglament de Firabril.

 

Pots consultar totes les Ordenances i Reglaments vigents al Portal de Transparència de l'ens.