L'Ajuntament Informa: Informació en exposició pública i Butlletí municipal

Informació en exposició pública

 

Consulta aquí la següent informació sobre projectes, ordenances, actuacions, resolucions i acords que es troben actualment en període d'exposició pública, d'acord amb els anuncis publicats a l'e-Tauler:

 

ANUNCI aprovació inicial - Memòria valorada corresponent als treballs de la Gestió Forestal sostenible 2022 "Piconatge i estesa en trams puntuals del Camí de les Comes i trams del camí de la Bassa de les Comes" - Exposició pública fins al 30/12/22:

Anunci publicat al BOPT número 2022-09739 de data 15/11/2022.

Consulta clicant aquí el contingut del projecte en exposició pública.

 

ANUNCI aprovació inicial - Memòria valorada "Arranjament camí municipal Bassetes de Borràs" - Exposició pública fins al 15/12/22:

Anunci publicat al BOPT número 2022-09455 de data 31/10/2022.

Consulta clicant aquí el contingut del projecte en exposició pública.

 

ANUNCI aprovació inicial - modificació pressupost 9-22 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb RTDG - Exposició fins al 27/12/2022 (inclòs):

Anunci publicat al BOPT de data 01/12/2022

Consulta clicant aquí el contingut de la modificació

 

ANUNCI aprovació inicial modificació pressupost 10-22 per transferència entre partidesExposició fins al 27/12/2022 (inclòs):

Anunci publicat al BOPT de data 01/12/2022

Consulta clicant aquí el contingut de la modificació

 

ANUNCI aprovació inicial modificació pressupost 11-22 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb RTDG Exposició fins al 27/12/2022 (inclòs):

Anunci publicat al BOPT de data 01/12/2022

Consulta clicant aquí el contingut de la modificació

 

ANUNCI aprovació inicial modificació pressupost 12-22 de suplement de crèdit finançat amb RTDG - Exposició fins al 29/12/2022 (inclòs):

Anunci publicat al BOPT de data 05/12/2022

Consulta clicant aquí el contingut de la modificació

 

ANUNCI aprovació inicial - Memòria valorada "Rehabilitació del pou de Gilet" - Exposició pública fins al 26/01/2023 (inclòs):

Anunci publicat al BOPT número 2022-10612 de data 09/12/2022

Consulta clicant aquí el contingut del projecte en exposició pública.

 

ANUNCI Informació pública de l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic autònom i l’Estudi ambiental Estratègic, del Centre de valorització, recollida i transferència de residus i planta de fabricació de formigó al polígon 121, parcel·les 28, Crevetes

Anunci publicat al BOPT de data 25/01/2023

Anunci publicat al DOGC de data 23/01/2024

Publicació de l'anunci al SETMANARI EBRE (premsa escrita), publicat a l'edició del 20/01/23​

Consulta clicant aquí el contingut de l'expedient en exposició pública.

 

______________________________________________________________

 

Butlletí informatiu "L'Ajuntament Informa":

Per fer arribar a tota la població els projectes, les iniciatives, les accions de l'equip de govern municipal i l'estat de l'Ajuntament, s'edita el butlletí informatiu: L'Ajuntament Informa. Consulta els números publicats fins la data a continuació