Compte de Pagament Personalitzat

Compte de Pagament Personalitzat

BASE-Gestió d'Ingressos va crear al 2018 el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permet als contribuents agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos.

Els contribuents interessats de sol·licitar aquest servei de cara a l'any 2019 poden fer-ho fins al proper 31 de desembre via telemàtica a la web de BASE, www.base.cat,  en qualsevol de les 39 oficines de Base repartides pel territori, o bé a les Oficines de l’Ajuntament.

Els contribuents  que ja s’hi van acollir durant l’exercici 2018, se’ls prorroga automàticament pels exercicis següents, sempre que l’interessat  no hi renunciï de forma expressa i continuï complint els requisits.

Compte de Pagament Personalitzat

El Compte de Pagament Personalitzat facilita el pagament en 9 mensualitats (del febrer a l’octubre)  dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d'un exercici, corresponents a:

 • Impost d’Activitats Econòmiques
 • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana). 
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d’escombraries, tribunes, cànon anual conservació nínxols o panteons), excepte la taxa de subministrament d’aigua.

Qui pot acollir-se?

 • Tot subjecte passiu dels objectes es podrà incorporar amb aquest sistema si compleix els requisits. 
 • No es podrà acollir en aquest sistema, els qui tinguin els tributs com a tercer.

Requisits

 • L’import mínim del total de rebuts ha de ser de 300 €.
 • No tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest deute estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa.
 • El sol·licitant ha de ser el subjecte passiu dels rebuts a incloure en l’expedient de Pagament Personalitzat.
 • Domiciliació dels pagaments. El titular del compte ha de ser necessàriament el mateix obligat tributari.
 • El sol·licitant ha d’indicar en el moment d’emplenar la sol·licitud els objectes que vol excloure de l’Expedient de Pagament Personalitzat.
 • La sol·licitud haurà de presentar-se com a màxim el 31 de desembre, per acceptar-se la inclusió en l’expedient de Pagament Personalitzat de l’any següent.

Clàusules legals

 • Els objectes poden ser els emesos per un o més municipis.
 • L’acolliment al sistema de Pagament Personalitzat a terminis, es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que l’interessat no hi renunciï de forma expressa i continuï complint els requisits.
 • Els pagaments totals o parcials es podran realitzar sempre i quan els rebuts estan al cobrament, segons el calendari específic.
 • Els nous objectes tributaris s’incorporaran automàticament al sistema de pagament Personalitzat.
 • Si la regularització resultés negativa, la devolució de l’excés es realitzarà d’ofici al mateix compte corrent des del qual s’han efectuat els pagaments mensuals.

Import dels pagaments mensuals

 • La primera quota mensual es carregarà al compte del sol·licitant en el mes de febrer i la darrera al mes d’octubre.
 • Quan BASE tingui els imports correctes de cada tribut per l’exercici actual, regularitzarà la quota mensual en les mensualitats de setembre i octubre.
 • Sense cost ni interessos.

Efectes de l’incompliment

L’impagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàtica del dret a gaudir d’aquest sistema de pagament, passant a regir-se pel sistema general de pagament i, per tant, havent-se de liquidar el deute dintre del període voluntari establert per cada tribut si aquest encara no s’hagués esgotat, o en període executiu en cas contrari.

Canals de tramitació

Presencial: Podeu presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos o bé a les oficines de l’Ajuntament, o bé per Correu Postal a les  adreces de qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos o bé al registre general de l’Ajuntament del Perelló Carrer Lluís Companys, núm. 2 de 43519 El Perelló.

També podeu realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

Models normalitzats

Documentació necessària

 • Acreditació de la identificació del sol·licitant i del representant legal (si n’hi ha), mitjançant la documentació en vigor.
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau. 
 • Per la sol·licitud d’alta de pagament personalitzat (Model 114), la fotocòpia de la llibreta bancària del compte IBAN o document que n’acrediti la titularitat. 

Si necessiteu més espai per a escriure informació podeu utilitzar l’imprès Model 902

Podeu trobar tota la informació a www.base.cat

Documents associats: