Ordenances i Reglaments Municipals

ORDENANCES FISCALS Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles - IBI Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques - IAE Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica – IVTM Ordenança fiscal número 4, ...
Subscriure a