Recaptació

TAXES-PREUS PÚBLICS (escombraries i tribunes-miradors) Del 28/03/2024 al 31/05/2024 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024 GUALS Del 28/03/2024 al 31/05/2024 TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI Del 28/03/2024 al 31/05/2024 IBI URBANA - Fraccionament del rebut en dos ...
L'entrada en vigor de la nova normativa SEPA ha comportat modificacions molt importants en els rebuts domiciliats. La información complerta d'aquests rebuts no apareix mostrada en els documents que remeten les entitats financeres. Per tal d'obtenir tota la información dels rebuts domiciliats, BASE- ...
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de rebuts de cobrament periòdic en una entitat bancària. La domiciliació té efectes per a l’any següent. Documentació: Les dades bancàries. La sol·licitud d’alta de la domiciliació (model 102), degudament emplenada. Cal ...
Compte de Pagament Personalitzat BASE-Gestió d'Ingressos va crear al 2018 el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permet als contribuents agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos. Els contribuents interessats ...
Impost Vehicles Tracció Mecànica En aquesta secció podeu descarregar els diferents models per sol.licitar l'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica que correspongui segons cada cas particular. Sol.licitud bonificació IVTM vehicle +25 anys Sol.licitud exempció IVTM grau minusvalia Sol. ...
Impost sobre Béns Immobles En aquesta secció podeu descarregar el models per sol.licitar l'exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). Sol.licitud bonificació Impost sobre Béns Immobes (família nombrosa) Sol.licitud divisió Impost Béns Immobles entre cotitulars (model 112) Instruccions ...
Subscriure a