Padró municipal d'habitants

En aquest espai et facilitem tota la informació necessària per realitzar tràmits al padró municipal d'habitants d'aquest municpi. (Darrera actualització: 03/05/2022).

COM FER TRÀMITS AL PADRÓ MUNICPAL D'HABITANTS (PMH):

 

PRESENCIALMENT a les oficines de la primera planta de l'ajuntament (C/Lluís Companys, 2). Cada dia de dilluns a divendres d'11.00h a 14.00 hores (excepte els dimarts).

TELEMÀTICAMENT accedint a la seu electrònica cada dia, a qualsevol hora, 365 dies a l'any. Clica aquí i busca el tràmit més adient que tens a l'apartat "PADRÓ D'HABITANTS". En cas que cap dels tràmits habilitats correspongui al que necessites, clica aquí i sol·licita-ho mitjançant el tràmit instància genèrica.

QUINS TRÀMITS I GESTIONS PUC FER I QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO PER FER-LOS

En aquest espai s'expliquen els tràmits i la documentació que necessites per fer-los. Es facilita l'enllaç per fer-los online, però recorda que també pots fer els mateixos tràmits presencialment en els dies i horaris que es detallen al punt anterior i caldrà presentar la mateixa documentació que s'especifica per cadascun dels tràmits relacionats a continuació:

 

1. Sol·licitud d'ALTA AL PMH

 

Documentació obligatòria que cal presentar:

- Original del DNI, la TIE o el Passaport. A més a més de l'original del passaport, original del NIE (si en té) en cas que sigui persona estrangera i no disposi de la TIE.

A més a més, a la sol·licitud també caldrà indicar la següent informació:

- última titulació acadèmica (nivell d'estudis) de la persona:  estudis incomplets, graduat escolar, batxillerat, cicles formatiu mitjà o superior, llicenciatura, diplomatura, postgrau-màster.

- últim municipi espanyol o país estranger on ha estat empadronat.

- carrer, número, pis i porta on sol·licita l'empadronament. En cas que no s'empadroni al nucli urbà, caldrà facilitar el nom de la partida i el número del polígon i el número de la parcel·la on sol·licita l'empadronament.

- En el cas que la persona que sol·licita l'alta al padró no sigui la propietària del domicili on s'empadrona, caldrà aportar còpia del contracte de lloguer si el domicili està arrendat. En cas que no es disposi el contracte de lloguer, caldrà presentar l'autorització signada del propietari o propietària del domicili, autoritzant l'alta al padró en aquell domicili. Descarrega't clicant aquí aquest model d'autorització d'empadronament en domicili aliè.

- telèfon, adreça de notificacions (o apartat de correus) i correu electrònic.

Enllaç directe a la sol·licitud d'alta al padró per la seva presentació telemàtica - clica aquí.

* Informació a tenir en compte per a realitzar tràmits amb menors d'edat:

- En el cas d’haver de donar d’alta al padró o modificar el domicili d'una persona menor d’edat al domicili on només consti un sol dels progenitors, la sol·licitud l’hauran de signar tots dos o bé caldrà presentar l’autorització del progenitor que no convisqui en el domicili d’empadronament.

- Excepcionalment, quan sigui impossible aconseguir la signatura del progenitor que no conviu en el domicili d’empadronament, caldrà presentar una declaració responsable del fet que ambdós ostenten la guarda i custòdia i que no existeix resolució judicial que es pronunciï al respecte.

En el cas de separació o divorci:

- Quan la guarda i custòdia sigui atribuïda a un sol progenitor cal aportar la resolució judicial juntament amb una declaració responsable en la qual es digui que l’esmentada resolució està en vigor.
- Quan la guarda i custòdia sigui compartida, cal l’autorització del progenitor que no consti empadronat.

 

2. Sol·licitud de modificació de les dades personals al PMH per CANVI DE DOMICILI.

 

Documentació obligatòria que cal presentar:

Original del DNI, la TIE o el Passaport. A més a més de l'original del passaport, original del NIE (si en té) en cas que sigui persona estrangera i no disposi de la TIE.

A més a més, a la sol·licitud també caldrà indicar la següent informació:

- Nou domicili on sol·licita el canvi d'empadronament: carrer, número, pis i porta on sol·licita l'empadronament. En cas que no s'empadroni al nucli urbà, caldrà facilitar el nom de la partida i el número del polígon i el número de la parcel·la

- En el cas que la persona que sol·licita el canvi de domicili al padró no sigui la propietària del domicili de destí, caldrà aportar còpia del contracte de lloguer si el domicili està arrendat. En cas que no es disposi el contracte de lloguer, caldrà presentar l'autorització signada del propietari o propietària del domicili, autoritzant l'alta al padró en aquell domicili. Descarrega't clicant aquí aquest model d'autorització d'empadronament en domicili aliè.

- telèfon, adreça de notificacions (o apartat de correus) i correu electrònic.

Enllaç directe a la sol·licitud de modificació del PMH per canvi de domicili - presentació telemàtica clica aquí.

 

3. Sol·licitud de modificació de les dades personals al PMH per CANVI EN LES CARACTERÍSTIQUES PERSONALS.

 

Aquest tràmit implica una actualització de les dades personals que consten al padró, diferent de la modificació per canvi de domicili. Algunes de les dades que es poden actualitzar són: expedició del DNI i per tant, comunicació del número de DNI, canvi en el nivell d'estudis, canvi de número de passaport en cas que l'alta al padró es fes amb el número de passaport, canvi de número d'identificació com seria de passaport a NIE/TIE o de NIE/TIE a DNI, canvi de dades de contacte o d'adreça de notificacions.

Documentació obligatòria que cal presentar:

Original del DNI, la TIE o el Passaport. A més a més de l'original del passaport, original del NIE (si en té) en cas que sigui persona estrangera i no disposi de la TIE.

A més a més, a la sol·licitud també caldrà indicar quina informació de dades personals volen actualitzar i documentació acreditativa de les mateixes (si s'escau).

Enllaç directe a la sol·licitud de modificació del PMH per canvi de dades personals - presentació telemàtica clica aquí.

 

4. Sol·licitud de Confirmació de l'empadronament per a persones estrangeres.

 

Per aquelles persones estrangeres que cada 2 o 5 anys (depenent de les seves circumstàncies) o altres persones que hagin rebut la notificació de l'ajuntament, han de confirmar la seva inscripció al PMH. En cas contrari, s'inclouran en un expedient de baixa del PMH per inscripció indeguda.

Documentació obligatòria que cal presentar:

Original del DNI, la TIE o el Passaport. A més a més de l'original del passaport, original del NIE (si en té) en cas que sigui persona estrangera i no disposi de la TIE.

- Llibre de família o resolució de custòdia dels menors.

A més a més, a la sol·licitud també caldrà indicar que confirmen el domicili d'empadronament vigent. En cas contrari, hauran de sol·licitar la modificació del PMH per canvi de domicili tal i com s'ha assenyalat anteriorment. 

Enllaç directe per tramitar la sol·licitud de confirmació de la inscripció al PMH - presentació telemàtica clica aquí.

 

5. Sol·licitud de Renovació de l'empadronament per a persones estrangeres.

 

Per aquelles persones estrangeres no comunitàries sense permís de residència permanent que cada 2 anys han de renovar la seva inscripció al PMH abans de la data de caducitat de la mateixa. En cas contrari, s'inclouran en un expedient de baixa del PMH per caducitat de la inscripció.

Documentació obligatòria que cal presentar:

Original del DNI, la TIE o el Passaport. A més a més de l'original del passaport, original del NIE (si en té) en cas que sigui persona estrangera i no disposi de la TIE.

A més a més, a la sol·licitud també caldrà indicar que confirmen el domicili d'empadronament vigent. En cas contrari, hauran de sol·licitar la modificació del PMH per canvi de domicili tal i com s'ha assenyalat anteriorment. 

Enllaç directe per tramitar la sol·licitud de renovació de la inscripció al PMH - presentació telemàtica clica aquí.

 

6. Sol·licitud de BAIXA al PMH

 

No cal fer aquest tràmit en els següents supòsits:

Baixa per canvi de residència (persones empadronades en el municipi i que es traslladen a un altre municipi)

- En el cas de trasllat a un altre municipi de l'estat espanyol, no és necessari sol·licitar la baixa, perquè aquesta ja es comunica automàticament en el moment de fer l'alta al nou municipi (aquest tràmit es realitza d’ofici).

- En el cas de persones amb nacionalitat espanyola que estableixin el seu domicili a l'estranger, s'han de donar d'alta al Consolat d'Espanya del país de destí, el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE (Institut Nacional d'Estadística).

Baixa per defunció: L'INE comunica mensualment als ajuntaments la informació sobre les persones que han de ser donades de baixa en el padró per defunció.

Baixa per caducitat: L'Ajuntament acordarà la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no hi hagin estan renovades cada dos anys.

Documentació obligatòria que cal presentar:

Original del DNI, la TIE o el Passaport. A més a més de l'original del passaport, original del NIE (si en té) en cas que sigui persona estrangera i no disposi de la TIE.

A més a més, a la sol·licitud també caldrà indicar la data a partir de qual volen constar de baixa i el seu país de destinació.

Enllaç directe per tramitar la sol·licitud de baixa al PMH - presentació telemàtica clica aquí.

 

7. Sol·licitud de volants i certificats d'empadronament

 

 • VOLANT D'EMPADRONAMENT INDIVIDUAL (actual o històric).

Pots sol·licitar el volant d'empadronament clicant aquí i al "sol·licito" caldrà que indiquis si el sol·licites "actual" o "històric"

 • VOLANT D'EMPADRONAMENT COL·LECTIU (actual o històric).

Pots sol·licitar el volant d'empadronament clicant aquí i al sol·licito caldrà que indiquis si el sol·licites "actual" o "històric"

  • CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT INDIVIDUAL  (actual o històric).

  Pots sol·licitar el certificat d'empadronament individual clicant aquí i al "sol·licito" caldrà que indiquis si el sol·licites "actual" o "històric"

   • CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT COL·LECTIU (actual o històric).

   Pots sol·licitar el certificat d'empadronament col·lectiu clicant aquí i al "sol·licito" caldrà que indiquis si el sol·licites "actual" o "històric"

   * Tal i com diu l'Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, publicada al portal web municipal (clica aquí), els certificats del padró d'habitants tenen un cost de 5.00€ que cal abonar prèviament a l'emissió del mateix.  En canvi, el document "volant d'empadronament" és un document gratuït.

    

   8. AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER TAL DE PODER REALITZAR TRÀMITS AL PADRÓ MUNIICIPAL D’HABITANTS EN NOM DE LA PERSONA INTERESSADA  

    

   Descarrega't clicant aquí el model d'autorització per tal de poder realitzar tràmits al padró municipal d'habitants en nom d'un altra persona.

    

   D'acord amb Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, els Ajuntaments disposen d'un termini de 3 mesos per resoldre les sol·licituds davant del padró municipal d'habitants.

    

   INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS DEL PMH

   DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

   Identitat: Ajuntament del Perelló
   Adreça postal: Lluís Companys, 2,  El Perelló, 43519 - aj.perello@elperello.cat - Telèfon: 977490007
   Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  dpd@elperello.cat

   FINALITAT DEL TRACTAMENT: Gestionar el padró d’habitants municipal.

   CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les vostres dades personals s’incorporaran al Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) denominat PADRÓ D’HABITANTS i es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
    
   LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT
   1.  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
   2.  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
   3.  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
   4. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS: No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal.
    
   TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES: No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals. 
    
   EXERCICI DE DRETS: De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD.
   Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació.
   També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions.
    
   Com podeu exercir els vostres drets?
   Per escrit adreçat al Ajuntament del Perelló, per la seu electrònica de l’ens o bé al següent correu electrònic  dpd@elperello.cat
    
   Quines vies de reclamació hi ha?
   Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en aquest enllaç
   Consulta al portal de transparència tota la informació relativa al tractament de dades personals d’aquest ajuntament.