Normativa urbanística municipal

En aquesta secció podeu consultar la Normativa Urbanística Municipal vigent:

Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació en sòl no urbanitzable.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM en l'àmbit PEU-7 "Carpe Diem" i dels articles 274, 291 i 300

El Ple de l’Ajuntament del Perelló, en sessió de data 9 de juliol de 2019, ha aprovat inicialment aquesta modificació puntual i se sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes, als efectes de presentació de possibles al·legacions. 

Així mateix, va acordar suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit del PEU-7 "Carpe Diem" del POUM. Els efectes de la suspensió s’extingeix amb l’entrada en vigor de la modificació de l’instrument de planejament.

Consulta aquí el document complet de modificació puntual.

Consulta aquí l'àmbit de suspensió de llicències.

Consulta aquí la fitxa modificada del PEU7

Anunci-edicte de l'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM en l'àmbit PEU-7 "Carpe Diem" i dels articles 274, 291 i 300.

*Aquest anunci està publicat també a tauler d'anuncis municipal. Consulta l'e-Tauler clicant aquí.