Escola de Música Municipal del Perelló "EMMP"

L'EMMP es troba a la Plaça U d'octubre de 2017, s/n.

Contacte amb l'EMMP:  e3011960@xtec.cat 

- Matrícula de l'Escola de Música Municipal del Perelló: Curs  2023-2024, descarrega't el formulari de matriculació clicant aquí i consulta també les condicions i requisits de la matrícula.

Consulta clicant aquí la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL del curs 2023-2024, aprovada en la sessió del Consell Escolar de data 29/11/2023.

Consulta clicant aquí les RECOMANACIONS I REGULARITZACIONS SOBRE ELS PLANS INDIVIDUALITZATS.

Consulta clicant aquí l'ORDENANÇA fiscal número 31, reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola de Música Municipal.