Explotacions avícoles d'autoconsum

Les explotacions d’autoconsum, particularment les avícoles, formen part d’una activitat tradicional, molt arrelada a l’entorn rural, i ateses les seves característiques, és evident que els requeriments necessaris per realitzar l’activitat ramadera no poden ser els mateixos que els establerts per a les explotacions que comercialitzen la seva producció.

Tanmateix, aquestes explotacions d’autoconsum no estan exemptes de perills sanitaris i de salut pública, i poden convertir-se, sota determinades circumstàncies, en una font potencial de focus de malalties comprometent la sanitat i la viabilitat de la resta d’explotacions avícoles. Amb l’objectiu de minimitzar els riscos esmentats, és necessari recordar la importància de disposar d’un adequat registre i censat dels animals presents a les explotacions d’autoconsum, aplicant unes condicions de flexibilitat ateses les seves característiques. En aquest sentit, el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix la inscripció al registre de les explotacions avícoles d’autoconsum mitjançant el tràmit de comunicació.

La normativa vigent sobre ordenació d’explotacions estableix determinats requeriments que no són aplicables a les instal·lacions d’aus d’autoconsum, però amb la finalitat de garantir les condicions de bioseguretat de les mateixes, és necessari que aquestes explotacions disposin de mitjans o instal·lacions per poder confinar les aus, especialment en situacions d’especial risc sanitari.

Es consideren explotacions avícoles d’autoconsum aquelles on es crien aus amb destinació exclusiva al consum familiar amb una capacitat inferior a 0,20 Unitats de bestiar. En cas d’avicultura de carn no poden sobrepassar els 210 Kg de pes viu a l’any, el que correspon a una capacitat de entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals i en cas d’avicultura de posta a una capacitat de 32 gallines ponedores.

Ateses les peculiaritats de l’avicultura, per inscriure aquestes instal·lacions es disposa del full de declaració de dades d’explotacions d’autoconsum