Subvencions per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del Perelló afectats econòmicament per la situació generada per la COVID19.

15/01/2021 Actualitat

Subvencions per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del Perelló afectats econòmicament per la situació generada per la COVID19.

Subvencions per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del Perelló afectats econòmicament per la situació generada per la COVID19​:

1.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 29 de desembre de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del Perelló afectats econòmicament per la situació generada per la COVID19.

2.- L’aprovació inicial d'aquestes bases es va exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província inserció número CVE 2021-00114 de data 15 de gener de 2021, i va estar exposat al Tauler d’anuncis de la Corporació del 15/01/2021 al 17/02/2021 (ambdós inclosos). Atès que no es van presentar al·legacions ni reclamacions, les Bases van quedar definitivament aprovades.

3.- En sessió de junta de govern local de data 10 de març de 2021 s’aprova la convocatòria, d’acord amb la clàusula 3a de les bases que estableix que correspon a aquest òrgan la competència per formular la convocatòria.

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS:

Consulta clicant aquí les Bases reguladores de les subvencions (versió en català).

Consulta clicant aquí les Bases reguladores de les subvencions (versió en castellà).

CONVOCATÒRIA:

Consulta aquí l'extracte de la convocatòria (bilingüe) publicat al BOPT de data 18/03/2021

Consulta clicant aquí la convocatòria de les subvencions (versió en català).

Consulta clicant aquí la convocatòria de les subvencions (Extracte. versió en castellà).

MODEL OFICIAL DE SOL·LICITUD I TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Descarrega't aquí el MODEL DE SOL·LICITUD OFICIAL i documentació necessària.

D'acord amb les bases i la convocatòria, només s'acceptaran les sol·licituds presentades telemàticament mitjançant el tràmit d'instància genèrica de la seu electrònica. Clica aquí per accedir-hi.

Data límit per presentar-la: Divendres 11 de juny de 2021 (inclòs). No s'acceptarà cap sol·licitud presentada passat aquest termini.

 

Data d'actualització: 16/03/2021