Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

22/03/2018

Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

 

Subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries: activitats culturals, esportives i educatives: despeses Covid-19

Aquest 2020 i arran de la pandèmia covid-19 la despesa de personal de lleure per dur a terme les activitats de lleure infantil municipal: casal d'estiu i casal petit ha estat subvencionada en 12.000,00€ per la Diputació de Tarragona, d'una despesa total de personal de 37.536,33€.

 

Subvencions per als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19

Aquest 2020 i arran de la pandèmia covid-19 la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 16.847,16€ a l'Ajuntament del Perelló per subvencionar les actuacions d'informadors covid a la piscina municipal i a Perelló Mar, la contractació de socorristes, l'adquisició d'EPI's i consumibles de protecció sanitària.

 

Funcionament del servei d'Escoles de Música Municipal de titularitat municipal pel curs 2019-2020- Convocatòria 2020.

Els ensenyaments musicals de les escoles de música de titularitat municipal de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre estan subvencionats per la Diputació de Tarragona. El darrer curs, el 2019-2020, la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 34.308,81 € a l'Escola de Música Municipal del Perelló per un pressupost elegible de 165.789,94 €.

 

Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Curs 2019-20 – Convocatòria 2020

El servei de Llar d'infants municipal ha funcionat durant el curs 2019-2020 amb una subvenció de 40.162,50 € de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2019-20 - corresponent a la convocatòria 2020 del Programa extraordinari d'ajuts llars d'infants i 1r. cicle educació infantil escoles rurals.

 

Pla d'Acció Municipal - PAM 2020. Programa de despeses corrents.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 48.459,38 € a l'Ajuntament del Perelló per a finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.

 

Pla d'Acció Municipal - PAM 2020. Programa d'inversions.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 170.000,01 € a l'Ajuntament del Perelló per a finançar l'execució de l'obra: Rehabilitació del recinte i les instal·lacions de la piscina municipal, amb un pressupost total de l'obra de 234.354,66 €.

 

Pla d'Acció Municipal - PAM 2019- Programa d'inversions

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 65.242,51€ a l'Ajuntament del Perelló per a finançar l'execució de l'obra: Pavimentació accés al casc urbà des del Barranc del Salt, amb un pressupost total de l'obra de 68.676,33 €. 

 

Actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics abandonats - Convocatòria 2020.

La Diputació de Tarragona ha concedit a 'Ajuntament del Perelló una subvenció de 1.960,20 € per a la protecció i defensa dels animals domèstics abandonats i el seu trasllat a centres zoològics.

 

Actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans - Convocatòria 2020.

La Diputació de Tarragona ha concedit a 'Ajuntament del Perelló una subvenció de 1.975,54 € per a la reducció d'espècies plaga en zones urbanes.

 

Actuacions pel implantar mesures recollides als plans d'acció per l'energia sostenible (PAES) i el foment de l'estalvi i l'eficiència energètica recollides als plans - Convocatòria 2019.

Pel canvi dels aparells de climatització de l'edifici de la llar d'infants municipal i posar en funcionament un sistema més eficient, l'Ajuntament ha rebut una subvenció d'11.632,50€ d'un pressupost total mínim a executar de 12.244,73€.

 

Subvenció per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars patrimonials - Convocatòria 2019.

D'acord amb la convocatòria d'aquesta subvenció, l'Ajuntament ha rebut una subvenció del 5.000,00€ (el màxim de la convocatòria) per tal de realitzar les següents inversions als equipaments municipals: Pintura de portes i retolació dels espais de l'edifici de l'escola de música municipal + Pintura de portes i passadissos de la llar d'infants municipal + construcció d'una cuineta de fusta per exterior pel pati de la llar d'infants municipal.

 

Programes i activitats culturals anuals per als ajuntaments fins a 5.000 habitants - Convocatòria 2019.

L'Ajuntamet ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per  un import de 4.962,98€ per la programació anual d'activitats culturals, equivalent al 16% del pressupost sol·licitat.

 

Actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat i vigilància a les zones de bany (platges i piscines) - Convocatòria 2019

Pel finançament de vigilància dels usuaris i de les usuàries de les platges (Santa Llúcia-Morro de Gos) i la piscina municipal i fer complir les normes de seguretat del seu ús, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 6.895,20€ per a la vigilància de piscines i de 5.659,05€ per a la vigilància de platges, tots dos imports equivalents al 95% del pressupost sol·licitat.

 

Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019 - Convocatòria 2019.

Pel finançament de part del funcionament de la Llar d'infants municipal La Cadernera del curs 2018-19, d'un pressupost elegible de 110.746,54€, la Diputació de Tarragona ha acordat una subvenció de 42.175,00€.

 

Accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Convocatòria 2019.

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 7.784,42€ per la celebració de la mostra anual Firabril, que difon els productes agroalimentaris típics del Perelló, i entre ells, els protagonistes: l'oli i la mel.

 

Finançament pels interessos dels préstecs concertats pels ajuntaments - Convocatòria 2019

L'Ajuntament ha rebut un import de 1.128,62€, corresponent al 100% dels interessos de préstecs de la convocatòria.

 

Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'admnistració electrònica (PEXI) - Convocatòria 2018.

D'acord amb aquest programa, l'Ajuntament del Perelló ha rebut una subvenció de 22.876,50€ per realitzar les següents actuacions:

- Millora de la xarxa de pluvials del carrer Verdaguer, per un import total de l'actuació de 19.195,04€.

- Modernització d'equipaments informàtics amb la compra de 3 ordinadors personals per la Biblioteca municipal (un de gestió i dos de consulta) per un import total de 3.681,46€.