Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

print pdf
22/03/2018

Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

 

Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials 2017

Mitjançant una subvenció de la Diputació de Tarragona (convocatòria 2017) de 4.485,50€ s'han realitzat les següents inversions per un import total de despesa de 6.377,88€: neteja i pintura del mur exterior de l'Escola de Música Municipal del Perelló; substitució tanca metàl·lica de l'Escola de Música Municipal i instal·lació de porta; instal·lació porta metàl·lica a la piscina municipal. 

 

Actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2017

Mitjançant una subvenció de la Diputació de Tarragona (convocatòria 2017) de 10.539,60€ s'ha realitzat la neteja de franges perimetrals de les urbanitzacions Perelló Mar, Gilet i l'Ermita per un import total de 14.136,22. L'actuació s'ha realitzat dins el marc de les actuacions previstes en el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de 22 d’abril modificada per la Llei 2/2014, de 28 de gener, així com el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edifi cacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

 

Programa PEXI 2017: Millora de les xarxes bàsiques municipals

La inversió en la millora de les xarxes bàsiques municipals que es va realitzar al carrer Coster de nava del nostre municipi per un import de 6.821,48€ ha estat subvencionada per la Diputació de Tarragona en un 95%, corresponent a 6.480,40€.

 

Pla d'Acció Municipal 2017: Urbanització Plaça Pau Casals - illa 1 - 

La urbanització de la Plaça Pau Casals - illa 1 - és una inversió subvencionada el 90% per la Diputació de Tarragona. Per un import d'adjudicació de 116.500€, l'Ajuntament rebrà 104.850€ de subvenció.