Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

22/03/2018

Diputació de Tarragona - Subvencions concedides

 

 

Expedient DIPTA 8004330008-2022-0018501

Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022, línia C

Resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 13 de desembre de 2022

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 2.085,35€, destinada a l’increment  de la ciberseguretat dels ens locals, per a l’adquisició i instal·lació d’un SAI (Sistema d'alimentació ininterrompuda) i d’un aparell de climatització, instal·lat a la sala del SAI per al seu correcte funcionament.  La subvenció correspon al 22,28 % dels pressupost total de l’actuació efectuada.

Expedient DIPTA 8004330008 – 2022 - 0021465

Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2022

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 1.625,00 € per al finançament dels interessos del préstec (número expedient tutela financera L020190/2022), per finançar inversions 2022.  La subvenció correspon al 100% dels interessos liquidats de l'any corresponent a la anualitat de la convocatòria.

 

Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2022

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 51.739,06€ per a l'execució de mur de contenció i xarxa de pluvials per drenatge del trasdós a la zona esportiva. La subvenció correspon al 85% del cost de l'actuació, amb un pressupost total de 60.869,48€

 

Subvenció d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Convocatòria 2022.

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 12.411,60€ per a l'organització i celebració del certament anual FIRABRIL 2022, que difon els productes agroalimentaris típics del Perelló: la mel i l'oli. 

 

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables - Convocatòria 2022.

Aquest 2022 la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció total de de 23.014,79 € a l'Ajuntament del Perelló per subvencionar les següents actuacions de la convocatòria:

- Línia 1.1a Vigilància de les zones de bany (platges): subvenció de 5.078,72€

- Línia 1.1b Vigilància de les zonez de bany (piscines): subvenció de 8.174,00€

- Línia 1.2 Vigilància de les zonez de bany (agent cívic): subvenció de 2.173,09€

- Línia 2 Protecció de la salut pública: reducció d'espècies plaga en àmbit urbà, gestió d'animals domèstics abandonats i material de neteja i desinfecció: una subvenció de 7.588,98€

 

Funcionament del servei d'Escoles de Música Municipal de titularitat municipal pel curs 2021-2022- Convocatòria 2022.

Els ensenyaments musicals de les escoles de música de titularitat municipal de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre estan subvencionats per la Diputació de Tarragona. El darrer curs, el 2021-2022, la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 35.130,78 € a l'Escola de Música Municipal del Perelló per un pressupost elegible de 175.563,58€

 

Subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció de 12.098,26€ per l'adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per a la calefacció i climatització de la llar d'infants. 

 

Subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (convocatòria 2022)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció de 11.999,20€ per la inversió en equipaments municipals i béns inventariables.

 

Ús del romanent sobrant del PAM-inversions 2019 per aquest 2022:

La Diputació ha autoritzat l'ús del romanent sobrant de la subvenció corresponent al programa inversions PAM del 2019, per un import de 17.495,40 €, per a la construcció de Vial Peatonal a l'Avinguda Catalunya, amb un pressupost de 24.656,58€

 

Pla d'Acció Municipal - PAM 2022. Programa de despeses corrents.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 48.459,38 € a l'Ajuntament del Perelló per a finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.

 

Pla d'Acció Municipal - PAM 2021. Programa d'inversions.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 200.000,01 € a l'Ajuntament del Perelló per a finançar l'execució de l'obra: Reforma i ampliació del pavelló municipal, amb un pressupost total de l'obra de 805.571,83 €. Per la mateixa actuació i anualitat, la Generalitat de Catalunya també ha concedit una subvenció de 135.246,45€ corresponent a la convocatòria del PUOSC.

 

Pla d'Acció Municipal - PAM 2020. Programa d'inversions.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 170.000,01 € a l'Ajuntament del Perelló per a finançar l'execució de l'obra: Rehabilitació del recinte i les instal·lacions de la piscina municipal, amb un pressupost total de l'obra de 234.354,66 €.