Calendari de pagaments de taxes i impostos pel 2021

TAXES-PREUS PÚBLICS (escombraries i tribunes-miradors)

  • Del 31/03/2021 al 31/05/2021

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  • Del 31/03/2021 al 31/05/2021

GUALS

  • Del 31/03/2021 al 31/05/2021

TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI

  • Del 31/03/2021 al 31/05/2021

IBI URBANA - Fraccionament del rebut en dos pagaments

  • IBI urbana - 1r termini: del 30/06/2021 al 31/08/2021
  • IBI urbana - 2n termini: del 30/09/2021 al 30/11/2021

IBI RÚSTICA

  • Del 30/06/2021 al 31/08/2021

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

  • Del 30/07/2021 al 30/09/2021

IAE (impost d'activitats econòmiques)

  • Del 30/07/2021 al 30/09/2021

 

Els rebuts domiciliats es carregaran al compte que el ciutadà tingui establert, com és habitual, 15 dies abans de finalitzar el període de voluntària, excepte que sigui dissabte o diumenge, que es traslladaria al següent dia hàbil posterior.