Calendari de pagaments de taxes i impostos pel 2020

TAXES-PREUS PÚBLICS (escombraries i tribunes-miradors)

  • Del 27/03/2020 al 31/07/2020

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  • Del 27/03/2020 al 31/07/2020

GUALS

  • Del 27/03/2020 al 31/07/2020

TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI

  • Del 27/03/2020 al 31/07/2020

IBI URBANA - Fraccionament del rebut en dos pagaments

  • IBI urbana - 1r termini: del 30/06/2020 al 30/09/2020
  • IBI urbana - 2n termini: del 30/09/2020 al 30/11/2020

IBI RÚSTICA

  • Del 30/06/2020 al 30/09/2020

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

  • Del 30/06/2020 al 31/08/2020

IAE (impost d'activitats econòmiques)

  • Del 30/07/2020 al 02/11/2020

 

Els rebuts domiciliats es carregaran al compte que el ciutadà tingui establert, com és habitual, 15 dies abans de finalitzar el nou període de voluntària, excepte que sigui dissabte o diumenge, que es traslladaria al següent dia hàbil posterior.