INFORMACIÓ MUNICIPAL

print pdf
29/11/2017

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Requeriment de la Junta Electoral eleccions 21D

A la Junta de Govern Local de data 28/11/2017 es va donar compte del requeriment de mateixa data de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, per tal que es doni compliment, en el termini de 48 hores, al següent acord de la Junta Electoral:

“Asimismo esta Junta acuerda que se proceda a REQUERIR en un plazo de 48 horas a los distintos Ayuntamientos para que procedan a la retirada inmediata de símbolos, emblemas u otros elementos (esteladas, pancartas, lazos amarillos...) que pudieran comprometer la neutralidad institucional que se requiere en período de elecciones. Verificado lo anterior se dé cuenta a esta Junta.”

El Sr. Alcalde, com a cap de personal, explica que donarà les ordres a la brigada municipal per a què es retiri de manera immediata els elements esmentats de tots els espais públics i edificis de titularitat municipal, per ordre de la Junta Electoral de Zona.