Calendari de preinscripció i matrícula curs 2017-18 Llar d'Infants Municipal La Cadernera

print pdf
26/04/2017 Actualitat

Calendari de preinscripció i matrícula curs 2017-18 Llar d'Infants Municipal La Cadernera

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 2 al 12 de maig de 2017.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2017.

Termini per presentar reclamacions: 23, 24 i 25 de maig de 2017.

Sorteig del número de desempat: entre el 23 i el 25 de maig de 2017.

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 2 de juny de 2017.

Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de 2017.

 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (que us podeu descarregar clicant aquí), en tots els casos, del 2 al 12 de maig de 2017, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

1.  Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2.  DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat de l país d’origen.

3.  Targeta sanitària individual (TSI) del nen o nena, si en disposa.

 

Tots els tràmits es faran a la mateixa llar:

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA CADERNERA – Codi de centre 43012204

C/Escoles, s/n - Telèfon 977490490 -  e3012204@xtec.cat