Massa salarial 2016

print pdf

Per acord adoptat en sessió de data 30/8/2016, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici de 2016, la qual ascendeix a la quantitat de 384.502,98 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.