Escola de Música Municipal del Perelló "EMMP"

L'EMMP es troba a la Plaça U d'octubre de 2017, s/n.

Contacte amb l'EMMP:  e3011960@xtec.cat 

 

Matrícula oberta tot el curs, descarrega't clicant aquí el formulari i consulta també totes les condicions i requisits de matrícula.

-- la matrícula es pot presentar de dilluns a divendres d'11 a 14.00h a les oficines municipals de l'Ajuntament o per la seu electrònica de l'ens mitjançant el tràmit instància genèrica (clica aquí).

 

Consulta clicant aquí el CALENDARI ESCOLAR del curs 2022-23, aprovat per Consell Escolar de data 16/11/2022.

Consulta clicant aquí el PLA GENERAL ANUAL del curs 2022-23, aprovat per Consell Escolar de data 16/11/2022.

Consulta clicant aquí l'ORDENANÇA fiscal número 31, reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola de Música Municipal.