Ajuts i Subvencions

​​Concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del Perelló afectats econòmicament per la situació generada per la COVID19.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 29 de desembre de 2020, ha aprovat inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del Perelló afectats econòmicament per la situació generada per la COVID19.

En aquests moments les bases se sotmeten a informació pública les esmentades bases, per un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que s’hi puguin formular reclamacions i al·legacions.

Durant aquest període, l’expedient es troba disponible, per a la seva consulta, en aquest espai. 

Així mateix, aquelles persones que no disposin dels mitjans electrònics necessaris i no es trobin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament, poden consultar presencialment el contingut d’aquest expedient, a les dependències municipals, carrer Lluís Companys, núm. 2 en horari d’oficina de 11:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

Data límit per presentar formular reclamacions i al·legacions: 16/02/2021 (inclòs).

Consulta l'anunci de l'aprovació inicial clicant aquí.

Consulta les Bases de les subvencions clicant aquí.